Velkomin á vefinn okkar

Lög félagsins

Lög SJÓR Sund- og sjóbaðsfélags Reykjavíkur

 1. gr.

Heiti félagsins er SJÓR Sund- og sjóbaðsfélag Reykjavíkur.

 1. gr.

Heimili og varnarþing er í Reykjavík.

 1. gr.

Tilgangur félagsins er að iðka víðavatnssund, efla sund í sjó og vötnum á Íslandi og með því efla líkamlega heilsu jafnt sem andlega, þeirra sem þessa íþrótt stunda.

 1. gr.

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að:

 •      vinna að aðstöðumálum fyrir starfsemi félagsins og að gera aðstöðu félagsins að almennri víðavatnssunds paradís
 •      stuðla að almennri iðkun víðavatnssunds og útivist á svæðinu öllum til heilla
 •      stuðla að góðu samstarfi við nærsamfélagið á svæðinu
 •      kynna og upplýsa félagsmenn og almenning um jákvæð og uppbyggileg heilsufarsleg áhrif iðkunar víðavatnssunds
 1. gr.

Félagsmenn geta allir orðið sem vilja stunda víðavatnssund.

 1. gr.

Rétt til setu á fundum félagsins hafa allir félagsmenn, en kosningarétt hafa eingöngu þeir félagsmenn sem hafa greitt félagsgjöld.

 1. gr.

Heimilt er að víkja félögum úr félaginu ef þeir gerast brotlegir við lög félagsins, vanvirði á einhvern hátt orðspor félagsins með gjörðum, í ræðu eða riti eða séu uppvísir að vítaverðri hegðun.

 1. gr.

Greiðsla félagsgjalda fyrir tímabil hins liðna árs frá 1. apríl til 31. mars skal fara fram fyrir aðalfund ár hvert og skal upphæð félagsgjalda fyrir næsta tímabil ákveðin á félagsfundi.

 1. gr.

Reikningsár félagsins er almanaksárið.

 1. gr.

Aðalfundur félagsins skal haldinn fyrir marslok, ár hvert. Til aðalfundar skal boða með tryggum hætti, með minnst 8 daga fyrirvara. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum á aðalfundi nema annað sé sérstaklega tekið fram í lögum þessum.

 1. gr.

Stjórn félagsins skipa 5 menn, þ.e. formaður og fjórir meðstjórnendur. Formaður skal kosinn sérstaklega. Stjórnarmenn og formaður skulu kjörnir til tveggja ára í senn sem og tveir varamenn. Stjórnarmenn skulu kosnir tveir og tveir á víxl, þ.e. sitthvort árið, þannig er kosið um tvo stjórnarmenn á hverjum aðalfundi. Formaður boðar stjórnarmenn á stjórnarfundi þegar þurfa þykir. Að öðru leyti skiptir stjórn með sér verkum.
Félagið skal kjósa sér tvo skoðunarmenn úr röðum félagsmanna.

 1. gr.

Dagskrá aðalfundar skal vera:

 1.     Fundarsetning
 2.     Kosning fundarstjóra og fundarritara
 3.     Skýrsla stjórnar
 4.     Stjórn leggur fram skoðaða reikninga félagsins til afgreiðslu.
 5.     Umræður um skýrslu og reikninga
 6.     Lagabreytingar
 7.     Kosning formanns
 8.     Kosning stjórnar og varastjórnar
 9.     Kosning félagslegra skoðunarmanna
 10.     Önnur mál

Lögum félagsins verður aðeins breytt á aðalfundum félagsins. Tillögum til lagabreytinga skal skila 7 dögum fyrir aðalfund til stjórnar og skal stjórn í fundarboði geta þess ef lagabreytingatillaga hefur komið fram.

Nái lagabreytingatillaga samþykki 2/3 hluta fundarmanna telst hún samþykkt.

 1. gr.

Stjórn félagsins ræður málefnum félagsins með þeim takmörkunum sem lög þessi setja. Hún tekur ákvarðanir um starfsemi og er ábyrg fyrir fjárreiðum og skuldbindingum félagsins.

 1. gr.

Stjórnarfundi skal boða með tryggum hætti með 7 daga fyrirvara. Stjórnarfundur er ályktunarhæfur ef minnst 3 stjórnarmenn sækja fund. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Ef atkvæði falla jafnt ræður atkvæði formanns.

 1. gr.

Firmaritun félags er í höndum meirihluta stjórnar.

 1. gr.

Stjórn félags er heimilt að boða til almenns félagsfundar ef hún metur svo og er skylt að efna til slíks fundar ef minnst 1/3 félagsmanna óska þess. Almennir fundir skulu auglýstir á tryggilegan máta með minnst 8 virkra daga fyrirvara.

 1. gr.

Ákvörðun um slit félagsins skal tekin á aðalfundi félagsins og skal koma fram í fundarboði að fjalla eigi um slit félagsins. Við slit á félaginu renna eignir þess til Sundsambands Íslands til frekari uppbyggingar á víðavatnssundi á Íslandi.

Lög þessi öðlast þegar gildi. Allar síðari breytingar skulu staðfestar af ÍBR og ÍSÍ.

 

Reykjavík 1 janúar 2010.

Þannig samþykkt á aðalfundi SJÓR 9. mars 2023.

Stjórn Sunds- og sjóbaðsfélags Reykjavíkur